Правила и услови

Пред да ја надополнете вашата ски карта, Ве молиме имајте во предвид дека во случај да не ја искористите картата поради губење или оштетување на истата, болест, повреда, лоши временски услови, прекин во напојувањето со ел. енергија или други околности кои се сметаат за виша сила, средствата платени за ски картата нема да ви бидат вратени или картата реиздадена за друг временски период.

Секоја ски карта има индивидуален сериски број. Ве молиме внимателно внесете го бројот на Вашата ски карта. Во случај на грешка средствата постои можност да надополнете друга ски карта и тој случај средствата нема да ви бидат вратени.

Надополнување не може да извршите на активна ски карта (на пр. доколку имате еднодневна ски карта, надополнување може да го извршите по искористувањето на истата).